برچسب: انتاریو

  • مهاجرت به کانادا با روش نیروی متخصص در رشته ی مهندسی صنایع

    مهندسی صنایع در کانادا (Industrial Engineering) شاخه ای از رشته های مهندسی است که به مسائل مربوط به بهینه سازی فرآیندها، سیستم ها و یا سازمان های پیچیده می پردازد. هدف مهندسان صنایع حذف اتلاف زمان، پول، مواد، نیروی کار، زمان ماشین آلات، انرژی و سایر منابعی است که تولید ارزش نمی کنند. بر طبق نظر موسسه ی مهندسان سیستم و صنایع، این افراد سعی می کنند برای افزایش کیفیت و بهره وری به نحوه ی بهتر شدن چیزها و بهبود فرآیندها و سیستم ها پی ببرند.